۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

پلیس انگلستان با اختیار کردن یونیفرم اسلامی برای زنان مسلمان، این کشور را وارد مرحلۀ تازه ای در روند اسلامیزه شدن جامعۀ خود میکند!

[چپ و راست، دریافتی 5 اسفند 1387]
داریوش افشار
دراواخر ماه ژانویه سال جاری، انگلستان مجوّز استفاده از حجاب اسلامی را برای زنان مسلمانی که خواهان پیوستن به نیروی پلیس این کشور میباشند را صادر کرد. این یونیفرم به رنگ مشکی و جنس آن از پارچۀ مقاوم در برابر آتش میباشد. البته که اگر این بانوان خواهان استفاده از کلاه پلیس باشند، قادر به استفاده از آن روی حجاب سر نیزهستند. شماری از نیروهای پلیس این کشور منجمله در استان لستر(Leicestershire) و مناطقی در لندن که جمعّیت مسلمان قابل ملاحظه ای را دارا میباشند، هم اکنون این مجوّز را به مرحلۀ اجرا گذاشته اند.
٢٣ درسد نیروی پلیس انگلستان را زنان تشکیل میدهندو در حال حاضر، ٦ درسد از نیروی پلیس این کشور از غیر سفیدپوستان و آسیائی ها تشکیل میشود.

امروزه جامعۀ انگلستان یکی از بالاترین میزانهای درسد اسلامیزه شدن در میان کشورهای باختری را طی میکند.
سیاست تمکین و مماشات با جهان اسلام با هدف بهره برداری هرچه بیشتر از کشورهای اسلامی دنبال میشود که درواقع دنبالۀ همان سیاستهای کهنۀ کلنیزاسیون کشورهای جهان سوّم امّا با روشهای نوین به انقیاد کشیدن این ملّتها میباشد.
حجاب برای زنان مسلمان وسیله ای برای به انقیاد کشیدن و تمکین زن و نابرابری اجتماعی زنان و نشانه ای از اسارت و بردگی در جهان اسلام بشمار میاید. حال میبایستی پرسید که به اجرا گذاشتن این سیاست و تشویق زنان مسلمان در انگلستان به استفاده از حجاب در نیروی پلیس این کشور، آن هم در یک تمدّن پیشرفتۀ باختری که زنان آن سالها برای تساوی حقوق انسانی خود مبارزه کرده اند چه معنای دیگری جز پشت پا زدن به تمامی پیشرفتهای حاصل از دوران مدرنیته و دستاوردهای آن، منجمله سکولاریسم، و ادامۀ چپاول سیاستمدارانۀ کشورهای مسلمان بخصوص در خاورمیانه و منجمله میهن خودمان ایران میتواند داشته باشد.
مارس ٢٠٠٩